Pensioen

Groepsverzekering

Elke werknemer heeft recht op het wettelijk rustpensioen. Hiermee is een minimaal inkomen op de pensioenleeftijd gegarandeerd. Er zit wel een maximum aan en is afhankelijk van de loopbaan, het verdiende loon en de gezinssituatie van de werknemer. Op de pensioenleeftijd wordt het inkomen daardoor vaak aanzienlijk minder. Ook het wettelijk overlevingspensioen wat wordt uitgekeerd bij overlijden van de werkende of gepensioneerde echtgenoot of echtgenote is beperkt.

De groepsverzekering biedt een aanvulling hierop zodat de koopkracht van uw werknemers behouden blijft wanneer ze met pensioen gaan. Deze verzekering is een belangrijk loonvoordeel.

Voordelen voor het bedrijf:

 • Voordeel bij het werven van nieuwe werknemers;
 • Extra motivatie voor uw werknemers;
 • Met hetzelfde budget, meer netto door de fiscale voordelen;
 • Een fiscaal interessante investering;
 • Eenvoudig administratief online beheer.

Voor de werknemers:

 • Zekerheid van een goed aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever;
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket;
 • Aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan;
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte;
 • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden;
 • De mogelijkheid extra aanvullende verzekeringen af te sluiten;
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Wanneer uw bedrijf failliet gaat, dan behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten:

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval;
 • Overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden;
 • Verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval;
 • Waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening.

Als werkgever kunt u zelf de verschillende aanvullende verzekeringen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. De werknemer heeft dan (gedeeltelijk) de mogelijkheid zelf de hoogte van de verschillende verzekeringen vast te stellen.

Premie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de premie te betalen:

 • U betaalt als werkgever de volledige premie;
 • De werknemers betalen ook een gedeelte van de premie.

Vanuit de wet is geen minimumpremie vastgesteld maar sommige verzekeraars leggen deze wel op. Er is wel een maximum vastgesteld. De premies mag u fiscaal aftrekken als beroepskost waardoor u zich moet houden aan de 80 %-regel. De som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer mag niet hoger zijn dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever stort u periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van de aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Op deze manier bouwt u een spaartegoed op waar u ook weer rente over krijgt.

Individueel pensioentoezegging

Wanneer u als zelfstandige in een vennootschap werkt, kunt u een IPT afsluiten. Dit is een levensverzekering waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt.

Wanneer u als zelfstandige geld uit uw vennootschap wilt halen dan is het afsluiten van een IPT (fiscaal) een zeer interessante optie:

 • Fiscale aftrekbaarheid: premies zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
 • Vastgoedfinanciering: u kunt de IPT gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren;
 • Garantie: het opgebouwde pensioenkapitaal komt rechtstreeks ten gunste van u. U blijft recht houden op uitkering, zelfs bij een faillissement, vrijwillig vertrek, fusie, enz.;
 • Flexibel: u kunt de premies aanpassen aan uw loon;
 • Winstdeelname: op de premies van uw IPT kunt u bovenop de gewaarborgde rentevoet ook profiteren van een winstdeelname.

Aanvullende verzekeringen zijn ook mogelijk: u kunt binnen uw IPT aanvullende risico’s verzekeren (arbeidsongeschiktheid en/of overlijden)

Bij meerdere zaakvoerders is het mogelijk om voor elke zaakvoerder een IPT af te sluiten. De verzekeringen kunnen individueel worden aangepast.

Premie

De vennootschap betaalt de premies voor de IPT.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Wanneer u een medisch beroep uitoefent (arts, tandarts, apotheker enz.) kunt u er voor kiezen u te ‘conventioneren’. U bent dan niet langer vrij om de hoogte van uw ereloon te bepalen. U houdt zich aan de tarieven die zijn afgesproken met het RIVIZ. In ruil hiervoor ontvangt u jaarlijks een RIZIV-toelage.

De RIZIV-toelage is een vast bedrag dat u verplicht moet gebruiken voor:

 • Het opbouwen van een aanvullend pensioen;
 • Het verzekeren van een gewaarborgd inkomen bij ziekte of ongeval.

Een combinatie van beide verzekeringen is toegestaan maar wel bij dezelfde verzekeringsmaatschappij omdat het RIZIV maar één enkele storting doet.

De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Jaarlijks moet u binnen een bepaalde periode een formulier verzenden aan het RIZIV voor de aanvraag van uw toelage. Wij zorgen dat u op tijd het formulier krijgt toegestuurd. U hoeft het alleen in te vullen en naar ons terugsturen.

Premie

De premies worden aangepast aan de jaarlijks vastgestelde RIZIV-toelage. Het RIZIV stort de toelage rechtstreeks op onze rekening.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Het gemiddelde wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet genoeg om uw huidige levenstandaard te behouden. Wij raden u aan om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Een VAPZ biedt een optimaal rendement; gewaarborgde rente met daarbovenop een belastingvrije winstdeelname.

Uitkering

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u het opgebouwde kapitaal. Een vervroegde uitkering ontvangt u bij:

 • Reserve-overdracht naar een andere pensioeninstelling (mits uitstapkosten);
 • Vervroegd pensioen vanaf 60 jaar (mits uitstapkosten);
 • Bij voortijdig overlijden (het spaarreserve wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n), eventueel verhoogd tot een contractueel bepaald kapitaal bij overlijden).

Extra optie: Sociaal vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Een deel van de gestorte premie wordt gebruikt voor allerlei dekkingen zoals overlijdenspremie, vervangingsinkomen, premiestorting bij invaliditeit enz. In een sociaal VAZP kunt u extra storten en u heeft dus ook extra fiscaal voordeel.

Premie

De hoogte ven de premie is afhankelijk van het netto-belastbaar beroepsinkomen met een minimum van honderd euro per jaar. De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar, maar leveren ook een besparing (tot 20%) op uw sociale bijdragen.