Aansprakelijkheid

Alle bouwplaatsrisico’s en motagepolis

De verzekering alle bouwplaats risico’s biedt u een optimale bescherming voor uw bouwplaats. Bij het bouwen van een gebouw, een brug of een woonhuis loopt u veel risico’s. Trillen van machines, natuurelementen of vandalisme kunnen leiden tot ongevallen en schade. Bent u als aannemer verantwoordelijk voor de bouwwerf dan raden wij u zeker aan deze verzekering af te sluiten.

Dekking

Deze verzekering dekt zowel de schade aan de verzekerde goederen (basisverzekering) als de aansprakelijkheid met of zonder fout (extra opties). U bent beschermd tegen alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen, ongeacht de oorzaak. U dient zich wel te houden aan de wettelijke voorschriften en u dient de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen wanneer er drie maanden geen activiteiten zijn op de bouwwerf. De kosten die u maakt voor het vervangen, herstellen en/of heropbouwen van uw goederen, worden vergoed.

Mogelijke oorzaken van schade op de bouwplaats:

 • Alle ongevallen die tijdens het bouwen kunnen gebeuren, zoals het omvallen van een kraan;
 • Schade door brand of ontploffing al dan niet op de bouwplaats ontstaan;
 • Diefstal en vandalisme;
 • Schade door storm, orkaan, regen, overstroming, vloed, hagel of blikseminslag;
 • Schade door beweging van de grond of ondergrond zoals grondverzakking, inzakking, verschuiving, zetting, instorting of aardbeving.

De verzekering beschermt het bouwwerk en de voorzieningen. Alle materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden, zijn meeverzekerd (bijvoorbeeld sanitaire installaties, centrale verwarming of liften). Ook de tijdelijke installaties die u opgeeft, zijn meeverzekerd. Het gaat om alle tijdelijke constructies die u opricht die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot uw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken.

U kunt er voor kiezen om deze verzekering uit te breiden door ook uw werfketen, werktuigen en materiaal, werfvoertuigen en werfmachines te laten verzekeren. Ook heeft u nog de mogelijkheid om bestaande goederen te verzekeren, zoals onroerend goed dat u bezit en wat zich bevindt op of grenst aan de werf.

Premie

De premie is afhankelijk van de bouwplaats en de eventuele extra’s die u mee wilt verzekeren.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt u juridische bijstand. Het is belangrijk te kiezen voor een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Dan bent u verzekerd van een kwalitatieve oplossing voor al uw juridische problemen.

Dekking

 • Burgerlijk verhaal: Als uw bedrijf, personeel of materiaal schade oploopt door de fout van een derde, zorgt de verzekering voor vergoeding van de kosten;
 • Verdediging bij strafzaken;
 • Disciplinaire verdediging;
 • Burgerlijke verdediging;
 • Contractuele geschillen met B A uitbating;
 • Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

U heeft de mogelijkheid de standaard verzekering nog uit te breiden met:

 • Strafrechtelijke borgtocht;
 • Voorschot op schadevergoeding ;
 • Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA;
 • Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving.

Premie

De premie is afhankelijk van welke dekking u kiest.

Rechtsbijstand na brand

Als aanvulling op uw brandverzekering kunt u kiezen voor de rechtsbijstandverzekering na brand. Na een brand in uw bedrijf kunt u te maken krijgen met een geschil met uw brandverzekeraar. In dat geval worden dankzij deze optionele verzekering uw belangen verdedigd.

Dekking

 • Kosten van een (tegen)expertise;
 • Verdediging van uw belangen bij een geschil met uw brandverzekeraar.

Premie

Deze polis is een aanvulling op uw brandverzekering. Wij berekenen graag de premie voor u.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

De meeste ruimten die permanent open staan voor publiek zoals restaurants, hotels, tentoonstellingsruimten, sportzalen, bioscopen enz., zijn wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten. Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw. Een brandverzekering dekt alleen de schade aan roerende en onroerende goederen. Bij het sluiten van de overeenkomst geven wij een verzekeringsattest af. Een duplicaat van dit attest wordt bezorgd aan de burgemeester.

Ruimten die openstaan voor het publiek, waarvoor de verplichte Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing afgesloten moet worden:

 • Dancings, discotheken en alle openbare plaatsen waar gedanst wordt (hieronder vallen ook de openluchtbals);
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de toegankelijke oppervlakte ten minste 50m² bedraagt (ook openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin begrepen);
 • Hotels en motels met minstens vier kamers en die minstens tien klanten kunnen ontvangen;
 • Kleinhandelwinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben;
 • Jeugdherbergen;
 • Artistieke cabarets en circussen;
 • Bioscopen en theaterzalen;
 • Casino’s;
 • Culturele centra;
 • Polyvalente zalen, waar o.a. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties worden georganiseerd;
 • Sportzalen;
 • Schietstanden;
 • Stadions;
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen;
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt;
 • Opblaasbare structuren;
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²;
 • Pretparken (inclusief lunaparken);
 • Ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen;
 • Service- flatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden;
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
 • De kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt;
 • Stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens;
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt;
 • Gebouwen van de hoven en rechtbanken.

Dekking

De uitbater van een openbare ruimte, als natuurlijke of als rechtspersoon is automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing. De lichamelijke en materiële schade aan derden die wordt veroorzaakt door brand en ontploffing, is hiermee gedekt. Dit geldt voor iedereen die zich in of rond het gebouw bevindt.

Premie

De premie is afhankelijk van de ruimte die u openstelt voor het publiek. Wij rekenen dit graag voor u uit.

Verzekering bestuursaansprakelijkheid of D&O

De wet- en regelgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen, wordt steeds complexer. De kans dat uw bedrijf wordt aangeklaagd, is hierdoor steeds groter. De kosten kunnen dan flink oplopen. De verzekering bestuursaansprakelijkheid beschermt uw onderneming en het senior management tegen claims van bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders en overheden.

Dekking

Deze verzekering keert standaard uit bij:

 • Kosten voor juridische vertegenwoordiging;
 • Juridisch geding tussen directeuren van een onderneming;
 • Schade, vonnissen, onkosten en kosten voor juridisch verweer;
 • Kosten bij een uitleveringsprocedure;
 • Schade opgelopen binnen dertig dagen na een management buy-out van een dochtermaatschappij;
 • Belastingafdrachten indien de onderneming insolvabel is geworden en er sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde directeur.

Premie

U heeft de mogelijkheid om de verzekering af te stemmen op uw bedrijf. De premie is afhankelijk van de behoeften die u heeft.

Verzekering BA uitbating

Privé heeft u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, voor uw bedrijf heeft u ook een aansprakelijksverzekering nodig. Wanneer derden u aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen in of door uw bedrijf, kunt u een beroep doen op deze verzekering.

Dekking

De BA uitbating dekt de volgende schades:

 • Materiële schade;
 • Lichamelijke schade;
 • Immateriële gevolgschade;
 • Zuiver immateriële schade.

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. De hoogte van de premie kan worden berekend op basis van aantal personeelsleden en/of de omzet van uw bedrijf. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).

Verzekering BA uitbating na levering

Wanneer derden uw bedrijf aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen na levering van uw product of door werken na uitvoering, kunt u een beroep doen op deze verzekering. Dit is een prima aanvulling op de verzekering BA uitbating.

Dekking

De volgende zaken zijn verzekerd:

 • De letsel- en zaakschade;
 • De onstoffelijke gevolgschade;
 • De onstoffelijke schade die geen gevolgschade is (onder bepaalde voorwaarden).

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).